Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Filologia Catalana i Estudis Occitans per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

Pla d'estudis del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Limitacions i prerequisits: Per a cursar la matèria optativa d'idiomes moderns, es donen unes limitacions i uns prerequisits:

     1.-limitacions: l'estudiantat pot cursar un màxim de 12 ECTS optatius.  Si l'estudiantat vol obtenir els 12 ECTS optatius d'idiomes moderns, no ha de cursar necessàriament els de la mateixa llengua (Francès II i Francès III o Anglès II i Anglès III); es pot cursar Anglès II i Francès II, sempre que siguin compatibles amb els horaris establerts per la Facultat.

     2.-prerequisits

Prerequisits
Per cursar S'ha d'haver cursat
Anglès III Anglès II
Francès III Francès II
Aranès III Aranès II
Occità referencial IV Occità referencial III

 

Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Quadre de Distribució dels crèdits
Curs Bàsics Obligatoris Optatius (1) TOTAL
1r 30 24 6 60
2n 30 24 6 60
3r -- 48 12 60
4t --

12 + 6 TFG

+ 6 Pràctiques

36 60
TOTAL 60 120 60 240

                                                          (1) Distribució orientativa

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101452 GRAMÀTICA CATALANA T 6
101457 INTRODUCCIÓ A LA TEORIA LITERÀRIA T 6
101460 ANGLÈS I B 6
101461 FRANCÈS I B 6
101466 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA I B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101224 COMENTARI DE TEXTOS LITERARIS B 6
101451 VARIACIÓ I SOCIOLINGÜÍSTICA T 6
101453 PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS I ESCRITS T 6
101455 OCCITÀ REFERENCIAL I T 6
101474 FRANCÈS II O 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101232 LITERATURA CATALANA MODERNA B 6
101454 FONÈTICA I FONOLOGIA CATALANES T 6
101458 CRÍTICA LITERÀRIA T 6
101459 CORRENTS DE LA LITERATURA EUROPEA T 6
101467 LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA II B 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101217 DIALECTOLOGIA CATALANA I OCCITANA B 6
101450 LINGÜÍSTICA APLICADA T 6
101456 OCCITÀ REFERENCIAL II T 6
101462 SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA B 6
101483 MÈTRICA I VERSIFICACIÓ CATALANES O 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101463 MORFOLOGIA I LEXICOLOGIA CATALANES B 6
101468 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I B 6
101469 LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XIX B 6
101472 LITERATURA OCCITANA I B 6
101497 EDICIÓ DE TEXTOS O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101218 POLITICA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTIQUES B 6
101464 ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC B 6
101471 ARANÈS I B 6
101487 MONOGRAFIES DE LITERATURA CATALANA I O 6
101496 HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA B 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101465 SINTAXI CATALANA B 6
101470 LITERATURA CATALANA MEDIEVAL II B 6
101477 LITERATURES ROMÀNIQUES O 6
101481 METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT DEL CATALÀ O 6
101482 PRAGMÀTICA I CATALÀ COL·LOQUIAL O 6
101493 LITERATURA OCCITANA II O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101484 MONOGRAFIES DE LITERATURA CATALANA II O 6
101485 LITERATURA CATALANA DEL SEGLE XXI O 6
101486 TEATRE CATALÀ DELS SEGLES XX I XXI O 6
101495 PRÀCTIQUES EXTERNES D'EMPRESA O INSTITUCIÓ B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101494 TREBALL DE FI DE GRAU B 6