Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Curs acadèmic

2024-25

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69 €

Centre que l'imparteix

Facultat de Lletres

Any d'inici

2016-17

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (62%), Occità (22%), Anglès (8%), Francès (8%)

Places

20

Coordinació

Jordi Malé Pegueroles jordi.male@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat

L’entrada en vigor dels nous títols universitaris de grau dins el marc del nou espai europeu d’educació superior (EEES) ha dut la llicenciatura de Filologia Catalana a convertir-se en grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida. Aquest nou títol, alhora que manté l’esperit dels estudis filològics catalans, comporta el destacat canvi d’ampliar el seu abast a la llengua i la literatura occitanes, essent l’occità, a més de la llengua pròpia de la Vall d’Aran, la segona llengua oficial de Catalunya. Amb el nou títol de grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans s’eixampla l’horitzó d’expectatives dels estudiants en obrir-se un ventall més extens de sortides professionals i amb la possibilitat de fer recerca no tan sols en els àmbits lingüístic i literari catalans sinó també occitans.

La formació que ofereix el grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans persegueix diversos objectius. En l’àmbit de l’EXPRESSIÓ, capacita l'estudiantat per expressar-se amb correcció i competència en llengua catalana (i, en un grau intermedi, en una llengua estrangera). La formació en occità aporta les eines per treballar els textos en aquesta llengua i per assolir-hi una competència activa bàsica, que facilita una especialització ulterior; l’amplitud d’enfocament que aporta l’estudi de l’occità, al costat del català, és altament enriquidora quant a l’anàlisi lingüística i sociolingüística, i també literària. En l’àmbit de la DOCÈNCIA, el grau prepara l’estudiantat per desenvolupar l’ensenyament del català i la seua literatura, sense deixar de tindre present l’occità, que és també oficial al nostre territori. En RECERCA, aporta la formació per poder realitzar estudis de postgrau propis de les disciplines lingüístiques i literàries, i per dur a terme futurs projectes d’investigació. En els camps de la PLANIFICACIÓ I MEDIACIÓ LINGÜÍSTIQUES, capacita l’estudiant per treballar en processos de planificació lingüística en els sectors públic i privat, a partir del coneixement de la dimensió sociolingüística de les llengües catalana i occitana, i també per dur a terme funcions de mediació lingüística en contextos interculturals. Paral·lelament, en l’àmbit de l'ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC, capacita per realitzar tasques d’assessorament respecte a les llengües catalana i occitana tant en l’Administració pública com en empreses i institucions privades. En l’àmbit de la GESTIÓ DE PATRIMONI LINGÜÍSTIC I LITERARI, aporta formació per a l’anàlisi i l’avaluació del patrimoni de la llengua i la literatura catalanes, i aporta una molt bona base per treballar en el patrimoni lingüístic i literari occità; també capacita per gestionar aquest patrimoni tot afrontant els reptes de la tecnologia digital. I en el SECTOR EDITORIAL I MITJANS DE COMUNICACIÓ, prepara l’estudiantat per assumir les tasques professionals vinculades amb el món de les editorials i els mitjans de comunicació, des de la correcció i l’edició fins a l’assessorament tant lingüístic com literari.

DÍPTIC INFORMATIU