Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans

Objectius i competències

Objectius Formatius

El títol  de graduat/da en Filologia Catalana i Estudis Occitans pretén oferir a l'estudiantat una formació específica respecte a alguns àmbits de les seues disciplines, i a la vegada de caràcter aplicat, orientada cap a la professionalització en uns sectors estratègics. Aquesta formació persegueix els objectius següents:

EXPRESSIÓ

Capacitar l'estudiantat, a partir del domini dels recursos expressius propis de les llengües catalana i occitana, tant en un nivell passiu com actiu, per expressar-se amb absoluta correcció i competència oralment i per escrit, emprant la terminologia pròpia de les disciplines lingüístiques i literàries.

DOCÈNCIA

Capacitar l'estudiantat per desenvolupar l'ensenyament del català i de l'occità com a llengües cooficials del territori i de les seues respectives literatures, a diferents nivells docents i a destinataris que les tinguin com llengües pròpies o segones llengües.

INVESTIGACIÓ

Capacitar l'estudiantat per realitzar estudis de postgrau propis de les disciplines lingüístiques i literàries, i dur a terme futurs projectes d'investigació en aquests àmbits que condueixin a un aprofundiment del coneixement del passat i el present lingüístics i literaris tant catalans com occitans.

PLANIFICACIÓ I MEDIACIÓ LINGÜÍSTICA 

Capacitar l'estudiantat per realitzar processos de planificació lingüística, a partir de la comprensió de la dimensió sociolingüística tant de la història com de la realitat actual de les llengües catalana i occitana, així com de les seues connexions amb els àmbits de la política i el dret.

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

Capacitar l'estudiantat per, a partir del coneixement de la normativa lingüística oficial de les llengües catalana i occitana, aplicar amb propietat les seues prescripcions en l'àmbit de l'assessorament lingüístic.

GESTIÓ DEL PATRIMONI LINGÜÍSTIC I LITERARI

Capacitar l'estudiantat per a l'anàlisi i l'avaluació del patrimoni literari català i occità, tant del passat com del present, a partir del coneixement de la seua història i dels seus fonaments teòrics i crítics.

SECTOR EDITORIAL I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Capacitar l'estudiantat per assumir les feines vinculades al sector editorial i al dels mitjans de comunicació, com són la correcció, edició, redacció, traducció i assessorament lingüístic i també literari.

Competències

Competències Generals

Competències personals

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Raonament crític.
 • Curiositat pel saber i pel coneixement del patrimoni humà.

Competències sistèmiques

 • Capacitat de treball en equip i habilitats en les relacions personals.
 • Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural.

Competències instrumentals

 • Capacitat d'organització i planificació del treball i la investigació.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en llengua catalana i castellana, així com amb una o més llengües estrangeres.
 • Capacitat d'utilitzar la terminologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinari o professional.

Competències Específiques

Competències lingüístiques personals

 • Domini crític de les llengües catalana i occitana des de les diferents perspectives gramaticals: fonètica, fonològica, lèxica, morfològica, semàntica, sintàctica, discursiva, pragmàtica i sociolingüística.
 • Capacitat d'analitzar i de reflexionar sobre l'estructura i el funcionament de les llengües catalana i occitana i capacitat per entendre i identificar diferents registres i variants dialectals.
 • Coneixement del pensament lingüístic i capacitat de discriminar de manera crítica entre les diferents teories per aplicar-les a l'estudi científic de la llengua.

Competències literàries personals

 • Coneixement dels principals textos, autors i moviments literaris en llengües catalana i occitana, així com la seua evolució històrica i el seu context literari i sociolingüístic.
 • Coneixement de la teoria literària, els seus corrents, la seua evolució, la seua metodologia i les seues categories, incloent-hi els gèneres i altres formes literàries.

Competències lingüístiques i literàries instrumentals

 • Coneixement i domini pràctic de retòrica, estilística i altres recursos associats al procés de creació literària i a l'optimització dels objectius de la comunicació oral i escrita en llengües catalana i occitana.
 • Capacitat d'analitzar, avaluar i corregir, gramaticalment i estilísticament, textos orals i escrits en llengües catalana i occitana.
 • Coneixement crític, teòric i pràctic, i capacitat de participar en el disseny de processos de comunicació interpersonal de masses amb finalitats informatives, persuasives, didàctiques o comercials.